ഫിലിം റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു

 

ഫിലിം റീസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തുന്നതിന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
https://www.etenders.kerala.gov.in  സന്ദർശിക്കുക.

Scroll to Top